piątek 06 Grudzień 2019
Imieniny: Angeliki, Honoraty i Mikołaja
bip
  • green

Najnowsze informacje

I N F O R M A C J A    W związku z informacją opublikowaną przez sieć ENERGA operator Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że w dniu 5 grudnia br. od godz. 8.00 do godz. 17.00 planowana jest w przerwa w dostawie energii elektrycznej w budynkach  urzędu i jednostek podległych. Będzie to skutkowało wystąpieniem utrudnień podczas załatwiania spraw, do których niezbędne jest wykorzystanie urządzeń elektronicznych. W związku z tym możliwość załatwiania spraw w tym okresie będzie ograniczona. Za utrudnienia przepraszamy.

XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Golub–Dobrzyń

21 listopada 2019

Zapraszam do udziału w XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub–Dobrzyń, która odbędzie się dnia 26 listopada 2019, godz. 08:30 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter)   

 
 
 
   
 

Porządek obrad
1. Otwarcie XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac w okresie międzysesyjnym:

   a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń,

   b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń,

   c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń,

   d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń,

   e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym

6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.

7. Podjęcie uchwał:

   a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok,

   b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2035,

   c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,

   d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

   e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

   f) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020",

   g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

   h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

   i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

   j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Golub-Dobrzyń publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

   k) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,

   l) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych skierowanych do nich mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń.

8. Informacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń. 

Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń
Artur Kaszyński

 
 

facebook
youtube
instagram