poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
  • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Dokumenty do pobrania

Referat Organizacyjny


Wydanie dowodu osobistego

Ewidencja ludności - pobyt stały
Ewidencja ludności - pobyt czasowy
Sprzedaż napojów alkoholowych
Działalność gospodarcza

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można pobrać ze strony https://prod.ceidg.gov.pl

 

Referat Finansowy

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
Wzór informacji dla osób fizycznych
Podatek od środków transportuReferat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

Podział nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Wydanie decyzji  na usunięcie drzew i krzewów

Zwrot podatku akcyzowego
Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Przedłużenie umowy dzierżawy na grunty

 

Referat Techniczo-Inwestycyjny

Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej
Wniose o wydanie zezwolenia na lokalizacje/przebudowę* zjazdu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego
Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu

 

Referat Gospodarki Komunalnej

Wpis do rejestru działalności regulowanej
Pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych
Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Dodatki mieszkaniowe


Biuro Promocji

Patronat Wójta
Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o udzielenie stypendium wójta

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Druki znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.uggolub-dobrzyn.pl

 

 

inne

Pomoc de minimisNiepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "ADAŚ"

facebook
youtube
instagram