niedziela 29 Listopad 2020
Imieniny: Błażeja, Przemysła i Fryderyka
bip
 • green

Informacje ogólne


04.12.2015

Rekultywację gminnego składowiska odpadów
Gmina Golub-Dobrzyń wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu uczestniczyła w projekcie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.


18 września 2015r.

Aktualna informacja dotycząca PSZOK


16 kwietnia 2015r.16 lutego 2015r.

Od 2011 roku Gmina Golub-Dobrzyń organizuje zbiórkę makulatury w szkołach. Celem akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. 

Założenia akcji:

 • Zbiórka makulatury trwa od 2 września do 15 maja każdego roku.
 • Akcja zbiórki makulatury prowadzona jest w dwóch kategoriach: ranking klas oraz ranking indywidualny. 
 • Każda klasa bierze udział w rankingu klasowym. 
 • Uzyskane miejsce w rankingu szkół zależne jest od ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły . 
 • Ranking indywidualny obejmuje do 3 najwyższych wyników w zbiórce makulatury w szkole, jednocześnie stajać się liderami ekologi.

Akcja rozwija się z roku na rok. Włącza się coraz więcej osób, są to nie tylko uczniowie, ale i ich rodziny, sąsiedzi, zakłady pracy.
Od 2011 roku akcja prowadzona jest w dwóch kategoriach: ranking szkół i ranking indywidualny.

 24 czerwca 2014r.

 


11 czerwca 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2013 - pobierz


10 marca 2014r.

Komunikat dot. płatności za odbiór odpadów komunalnych.

Informujemy Mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń, że zgodnie z art.59 w związku z art. 60 ustawy Ordynacja podatkowa- uiszczanie opłaty śmieciowej może odbywać się poprzez zapłatę w gotówce czyli w kasie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń i u sołtysa sołectwa lub przez obrót bezgotówkowy czyli przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.
Przelew opłaty za odbiór śmieci należy dokonywać z konta właściciela nieruchomości - osoby która złożyła "deklarację śmieciową".
 
Płatność bezgotówkowa nie może być dokonywana przez osobę trzecią,
np. jeśli deklarację złożył Pan Jan Kowalski, to płatności nie może dokonać ze swojego konta bankowego syn, córka Jana Kowalskiego.

W przypadku dokonywania płatności przelewem, należy podać następujące dane:

   Nazwa odbiorcy: Gmina Golub-Dobrzyń
    Nr rachunku bankowego:  39 1020 5011 0000 9502 0250 0981
    Nazwa zleceniodawcy (wpłacającego): IMIĘ I NAZWISKO, ADRES NIERUCHOMOŚCI
    Tytułem: OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZA OKRES OD ….... DO.......

Opłatę można uiszczać także gotówką w kasie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń   
w godzinach 8.00-10.30 i 12.00-14.00


10 marca 2014r.

Pilny komunikat

Informuje się wszystkich mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń, że pojemniki/worki na odpady muszą być wystawiane przed posesję w dniu wywozu śmieci bardzo wcześnie rano lub dzień wcześniej wieczorem zgodnie z „Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w Gminie Golub-Dobrzyń.
Nie wystawienie pojemnika/worków skutkować będzie nie odebraniem przez firmę odpadów!10 marca 2014r.

Zmiany deklaracji

Przypominamy o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym określonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.


21 lutego 2014r.

Zaktualizowany wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - pobierz


02 stycznia 2014r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - pobierz


12 grudnia 2013r.

Obowiązujące dokumenty

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązującą deklarację oraz regulamin utrzymania czystości


10 lipca 2013r.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Golub-Dobrzyń

 

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać do 15 dnia następnego miesiąca (począwszy od miesiąca sierpnia) w kasie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń lub u sołtysa sołectwa lub na konto Urzędu Gminy:

Nr rachunku: 39 1020 5011 0000 9502 0250 0981


10 lipca 2013r.


10 kwietnia 2013r.

Uwaga Mieszkańcy!
Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń nie powinno sprawić Państwu problemu, ponieważ większość mieszkańców potrafi już segregować odpady. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim wnoszenia opłat. Do tej pory rozliczenia za wywóz śmieci dokonywane były z przedsiębiorstwem, natomiast od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości będą wnosili opłatę na rachunek Urzędu Gminy. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie odpowiadała firma wybrana w drodze przetargu, co oznacza, że właściciele nie będą już zawierali indywidualnych umów na wywóz odpadów z nieruchomości.
Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, mieliśmy możliwość ustalenia jednej wspólnej opłaty za odpady komunalne dla mieszkańca. Opłata mogła być naliczana w czterech wariantach: w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, od ilości zużytej wody, od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego. Wybór metody może być dyskusyjny, gdyż każda ma zarówno wady, jak i zalety. Jednakże po dokonaniu analizy możliwych metod naliczania opłaty, zaproponowałem Radnym i wspólnie podjęliśmy decyzję, że na terenie gminy Golub-Dobrzyń opłata naliczana będzie „od mieszkańca”, co pozostaje zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Właściciel nieruchomości, jak i każdy przedsiębiorca, zobowiązany jest do złożenia deklaracji w celu naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracja w załączeniu). W deklaracji tej właściciel nieruchomości / przedsiębiorca oświadczy, czy odpady na terenie nieruchomości poddawane będą segregacji, czy zbierane będą łącznie jako zmieszane, i na tej podstawie wyliczy wysokość opłaty. Nałożony uchwałą Rady Gminy obowiązek składania pierwszych deklaracji został ustalony do 10 lutego 2013 roku. W związku z powyższym, proszę Państwa o podanie rzetelnych informacji o liczbie mieszkańców lub posiadanych pojemnikach oraz złożenie deklaracji do tutejszego Urzędu w określonym wyżej terminie.

Mam nadzieję, że zaakceptujecie Państwo nasze decyzje. Zachęcam przy tym do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie swoich nieruchomości, gdyż dzięki temu będą Państwo ponosili mniejsze opłaty.

deklaracja
instrukcja wypełniania deklaracji
uchwała o wysokości opłat na gospodarowanie odpadami
regulamin utrzymania czystości i porządku

Marek Ryłowicz

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń


10 kwietnia 2013r.

Szanowni Mieszkańcy


W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Gminy obowiązkowo od dnia 1 lipca 2013 roku obejmą wszystkich mieszkańców na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym celu gmina zobligowana jest do nałożenia opłat na mieszkańców, za zbiórkę i przetwarzanie odpadów. W myśl nowej ustawy samorządy mają czas do 01.07.2013r. na to by w pełni przejąć kontrolę nad odpadami komunalnymi na swoim terenie. Nowe przepisy określają obowiązki gmin do których należą:

 • zorganizowanie przetargu w celu wyboru podmiotu uprawionego do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • uchwalenie sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich wysokości oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania (podejmuje rada gminy),
 • określenie wzoru deklaracji dla właścicieli nieruchomości, w której właściciel musi zawrzeć informacje o ilości wytwarzanych odpadów, ilości osób zamieszkujących posesje oraz sposobie zbierania odpadów ( segregacja / odpady zmieszane ),
 • tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i tzw. „problemowych” w sposób zapewniający łatwy dostęp do nich wszystkim mieszkańcom oraz wskazywanie miejsca prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i wiele innych działań które będą rzutowały na dalsze powodzenie przedsięwzięcia.

 

Ustawa która weszła w życie od 1 stycznia 2012 to duże wyzwanie, w sferze zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. W/w ustawa ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości dostarczane były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 6%  odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa odpadowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi biologicznemu).

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 Gmina musi ograniczyć o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko w stosunku do 1995r. Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W przypadku nie spełnienia przez Gminę powyższych wymagań zostaną na nią nałożone kary finansowe, które mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych i obniżą budżet gminy. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów. Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady formalno – prawne pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, opłaty będą naliczane na podstawie deklaracji. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości. Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami, będą zbierać selektywnie, w prawidłowy sposób, odpady komunalne. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadu. Już dziś segregujmy powstałe w gospodarstwie domowym odpady, twórzmy kompostowniki, włączmy się aktywnie w akcję zbierania makulatury, baterii, korków plastikowych w naszych szkołach po to by pomóc, żyć w zgodzie z przyrodą i rządzącymi ją prawami, zminimalizować ilość produkowanych odpadów, a w konsekwencji zaoszczędzimy własne wydatki finansowe na ich utylizację.

Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń.

 

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
Marek Ryłowicz

facebook
youtube
instagram