poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
 • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Referat Finansowy

Referat Finansowy (Fn)

kierownik: Mirosława Melerska

tel. 56 683 54 00 wew.26
e-mail: m.melerska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

 1. zapewnienie, zbilansowanie finansowych potrzeb gminy z dochodami własnymi i zasilającymi;
 2. analiza wykorzystywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian budżecie, celem racjonalnego gospodarowania środkami;
 3. prowadzenie obsługi księgowej i kasowej;
 4. prowadzenie spraw funduszy celowych;
 5. nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek budżetowych, organizacyjnych i pomocniczych gminy;
 6. opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 7. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przepisów, odpisów, wpłat, zwrotów i nadpłat z tytułu podatków i opłat;
 8. kontrola terminowości wpłat niezależnie przez podatników i inkasentów;
 9. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych;
 10. dokonywanie rozliczeń rachunkowo-kasowych inkasentów;
 11. współpraca z regionalnymi izbami obrachunkowymi i urzędami skarbowymi,
 12. realizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, należącymi do zadań własnych gminy w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

facebook
youtube
instagram