wtorek 19 Styczeń 2021
Imieniny: Andrzeja, Henryka i Mariusza
bip
 • green

Referatu Biuro Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Referat Biuro Rozwoju i Wsparcia Inwestycji (BR)

kierownik: Wioletta Szymańska

tel. 56 444 92 00, 56 683 54 00 wew. 27
e-mail: w.szymanska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

 1. koordynowanie, realizacja i monitorowanie realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie,
 2. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty inwestycyjne,
 3. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty społecznościowe tzw. miękkie,
 4. poszukiwanie, prowadzenie monitoringu i analiz programów finansowego wsparcia zewnętrznego,
 5. sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych,
 6. podejmowanie działań na rzecz uzupełnienia dokumentów adekwatnie do zaistniałych potrzeb,
 7. przygotowywanie i przeprowadzanie zapytań cenowych,
 8. przygotowywanie i pozyskiwanie sprawozdań i informacji w zakresie realizacji wyżej wymienionych projektów,
 9. upowszechnianie informacji o otrzymanym wsparciu zewnętrznym projektów inwestycyjnych,
 10. rozliczenie inwestycji oraz przygotowywanie wniosków o płatność,
 11. prowadzenie działań na rzecz rozwoju Gminy przy współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 12. przygotowywanie, wdrażanie i aktualizowanie strategicznych dokumentów rozwojowych Gminy,
 13. współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie inicjowania i realizacji projektów inwestycyjnych korzystających ze wsparcia funduszy zewnętrznych,
 14. współpraca z gminnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie obejmującym fundusze zewnętrzne finansujące zadania inwestycyjne,
 15. organizowanie spotkań z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem wsparcia finansowego,
 16. współpraca z podmiotami, których statutowym zadaniem jest jest rozwój lokalny, działalność edukacyjna, sportowa, turystyczna i w zakresie przedsiębiorczości,
 17. promowanie Gminy w celu pozyskania inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości,
 18. współpraca ze strefami ekonomicznymi , parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi podmiotami działającymi w sferze rozwoju i wspierania gospodarki,
 19. przygotowywanie planów inwestycyjnych,
 20. planowanie, organizacja i koordynacja wsparcia przedsiębiorców działających lub planujących działalność na terenie Gminy,
 21. informowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o dostępnych formach wsparcia przedsiębiorczości,
 22. analizowanie możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw,
 23. organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych i zawodów sportowych dla mieszkańców Gminy,
 24. koordynacja pracy świetlic – rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych, organizowanie zajęć artystycznych w świetlicach, udzielanie pomocy instruktorskiej, tworzenie klubów tematycznych w świetlicach itp.
 25. inicjowanie, organizacja i obsługa imprez okolicznościowych i promocyjnych tj. przeglądów, konkursów, festiwali, prezentacji , konferencji, współzawodnictwa sołectw i Kół gospodyń Wiejskich,
 26. wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 27. upowszechnianie dorobku i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz kultywowanie tradycji ludowych,
 28. dokumentowanie (w tym fotografowanie) ważnych wydarzeń, spotkań, konkursów, zawodów, uroczystości itp. związanych z rozwojem i inwestycjami,
facebook
youtube
instagram