poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
 • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Samodzielne stanowiska


Samodzielne stanowisko ds. kadr i wojskowych

tel. 56 683 54 00 wew.36
e-mail: d.weglerska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Główne zadania:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i straży dla osób bezrobotnych;
 3. przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich założenia Wójtowi;
 4. współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach realizacji powszechnego obowiązku obrony;
 5. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „Or”.


Samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych

tel. 56 683 54 00 wew.34, kom.531 459 147
e-mail: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Główne zadania:

 1. promocja gminy;
 2. współpraca z jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie promocji i spraw związanych z Unią Europejską;
 3. organizacja imprez sportowych, współpraca z klubami LZS, innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju sportu i rekreacji;
 4. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych programów na różne inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez gminę;
 5. bieżąca analiza programów pomocowych funduszy Unii Europejskiej, fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji finansujących; 
 6. opracowywanie projektów oraz potrzeb w w/w zakresie;
 7. prowadzenie spraw związanych z imprezami promującymi gminę, w tym udziału Gminy w targach, konferencjach, publikacjach itp.;
 8. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz;
 9. prowadzenie strony internetowej Gminy;
 10. zamieszczanie informacji publicznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych;
 11. prowadzenie na bieżąco ewidencji organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i zewnętrznych organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą;
 12. opracowywanie corocznego planu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
 13. przygotowywanie corocznych sprawozdań ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;
 14. przygotowywanie i prowadzenie konkursów na zlecanie zadań gminy do wykonania przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku;
 15. bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
 16. podejmowanie starań o pozyskanie dodatkowych funduszy pozabudżetowych  na realizację ważnych zadań dla środowiska lokalnego;
 17. organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych dla mieszkańców Gminy;
 18. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie upowszechniania sportu masowego i imprez rekreacyjnych wśród mieszkańców Gminy;
 19. współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu BP.


facebook
youtube
instagram